B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1140/BVTV-KD
V/v miễn thu phí kiểm dịch thực vật đối với quả vải tươi xuất khẩu bằng
đường hàng không.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cácđơn vị Kiểm dịch thực vật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, để đẩy mạnh xuất khẩuquả vải tươi của Việt Nam, đặc biệt là các thị trường mới mở, Cục Bảo vệ thựcvật (BVTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các công việc sau:

1. Không thu phí, lệ phí kiểm dịch thực vật đối vớicác lô quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không.

2. Thực hiện nghiêm túc công văn số 859/BVTV-KDngày 18/5/2015 của Cục BVTV, bố trí nhân lực, trang thiết bị làm thủ tục kiểmdịch thực vật nhanh nhất cho các lô quả vải tươi xuất khẩu, bao gồm cả làm ngoàigiờ và ngày nghỉ, ngày lễ.

Vậy, Cục thông báo để các đơn vị biết và thực hiệnngay công văn này kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc báo cáo ngay về Cục để kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Bộ Công thương;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung