Công báo

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1140/NHNN-CSTT
NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC ÁP DỤNG LàI SUẤT
NỢ QUÁ HẠN VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH LàI NỢ QUÁ HẠN

Kínhgửi: - Các Ngân hàng thươngmại Nhà nước

- Các Ngân hàng thương mại cổphần

- Các Ngân hàng liên doanh

- Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

- Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Các Công ty tài chính

- Các Công ty chothuê tài chính

Theo Quyết định số 994/QĐ-NHNN ngày 28/8/2003 của Thống đốc Ngân hàngNhà nước về việc phê duyệt kế hoạch chỉnh sửa các văn bản pháp quy áp dụng chocác Tiểu dự án của các Ngân hàng thương mại thuộc dự án hiện đại hóa và theo đềnghị của một số Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, tổ chức tín dụng;Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc áp dụng lãi suất đối với nợ quá hạndo khách hàng vay không trả được lãi vốn vay đúng hạn và thời điểm tính lãi nợquá hạn đối với các khoản nợ gốc quá hạn theo quy định tại Quy chế cho vay banhành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 như sau:

1. Về áp dụng lãi suấtđối với nợ gốc quá hạn do khách hàng vay không trả được lãi vốn vay đúng hạn:

Tổ chức tín dụng khôngáp dụng lãi suất nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc chưa đến hạn trả nợ nhưng phảichuyển sang nợ quá hạn do khách hàng vay không trả lãi vốn vay đúng hạn. Tổchức tín dụng có thể thảo thuận với khách hàng vay trong hợp đồng tín dụng vềviệc áp dụng phạt vi phạm thời hạn trả lãi vốn vay theo hướng dẫn tại Công vănsố 242/CV-NHNN1 ngày 25/3/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Về thời điểm tính lãinợ quá hạn đối với dư nợ gốc chuyển sang nợ quá hạn trong khoảng thời gian vượtquá kỳ hạn trả nợ tối đa là 10 ngày làm việc:

Tổ chức tín dụng thỏathuận với khách hàng vay trong hợp dồng tín dụng về thời điểm tính lãi nợ quáhạn đối với dư nợ gốc chuyển sang nợ quá hạn là ngày chuyển sang nợ quá hạnhoặc ngày kế tiếp theo ngay sau ngày khoản vay đó đến hạn trả nợ. Đối với hợpđồng tín dụng không thỏa thuận thời điểm tính lãi nợ quá hạn, thì thời điểmtính lãi nợ quá hạn là ngày khoản vay đó chuyển sang nợ quá hạn.