Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1140 TC/VP NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 109/2003/TT-BTC

Kính gửi: - UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ

Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 quy định chế độ thu, nộp vàquản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ. Trong quá trình in ấn Thông tư này đã cósai sót cần điều chỉnh, cụ thể như sau:

1. Tại trang 23 dòng 3 Biểu mức thu phí đường bộ do nhà nướcđầu tư và quản lý (Ban hành kèm theo Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002của Bộ Tài chính) đã in "Xe ôtô dưới 11 ghế ngồi,..." nay xin sửa lại là: "Xedưới 12 ghế ngồi,...".

2. Biểu Mệnh giá vé thu phí tuyến Quốc lộ 5 và mệnh giá vésử dụng toàn quốc (ban hành kèm theo Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002của Bộ Tài chính) nay sửa lại là: Mệnh giá vé thu phí tuyến Quốc lộ 5 (Ban hànhkèm theo Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính thành thật xin lỗi về sai sót trên và đề nghịcác cơ quan đính chính giúp để thực hiện