BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11400/BCT-CNNg
V/v xuất khẩu quặng đuôi titan và quặng đuôi zircon

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 5009/UBND-KTNngày 02 tháng 12 năm 2013 của quý Ủy ban về việc cho phép xuất khẩu 8.000 tấnquặng đuôi titan và 1.000 tấn quặng đuôi zircon tồn kho của Công ty CP Khoángsản Sài Gòn - Quy Nhơn, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn -Quy Nhơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp Giấy phép khai thác số 100/GP-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 khai thác quặng titan với công suất 9.996tấn khoáng vật nặng/năm, thời hạn khai thác 3 năm và Giấy phép khai thác số 09/GP-UBNDngày 23 tháng 01 năm 2013 khai thác quặng titan với công suất 13.000 tấn/năm,thời hạn 1 năm. Theo báo cáo của Công ty (công văn số 0211/CV-SQC13 ngày 13tháng 11 năm 2013), Công ty tự khai thác từ năm 2010 đến nay khoảng 100.000 tấnvà thu mua ngoài khoảng 300.000 tấn quặng titan thô chuyển về Xưởng tuyển tinhcủa Nhà máy xỉ titan Mỹ Thành để tuyển tách tinh quặng Ilmenit và các sản phẩmkhác phục vụ cho chế biến xỉ titan và xuất khẩu.

Theo đề nghị của UBND tỉnh BìnhĐịnh, tại công văn số 8539/BCT-CNNg và số 8540/BCT-CNNg ngày 23 tháng 9 năm2013, Bộ Công Thương đã chấp thuận giải quyết xuất khẩu 4.000 tấn đuôi quặngtitan và 1.000 tấn quặng đuôi zircon có hàm lượng ZrO2 < 65% tồnkho.

2. Theo Biên bản kiểm tra ngày 22tháng 11 năm 2013 của Sở Công Thương tỉnh Bình Định; hiện nay, tại kho Nhà máycủa Công ty ở Khu Kinh tế Nhơn Hội thực tế còn tồn kho 8.000 tấn đuôi quặngtitan và 1.000 tấn quặng đuôi zircon. Theo Phiếu kết quả phân tích định lượngmẫu trọng sa của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ ngày 29 và 30 tháng 7 năm2013: quặng đuôi Zircon có hàm lượng ZrO2 trung bình 62,08%; quặngđuôi titan có hàm lượng trung bình Ilmenit 32,26%, Zircon 11,75%, Monazit5,84%.

Xét thực tế loại quặng đuôi titanvà quặng đuôi zircon là sản phẩm sau tuyển, hiện trong nước chưa có công nghệxử lý nâng hàm lượng và không có nhu cầu sử dụng, nếu đổ thải sẽ lãng phí vàgây ô nhiễm môi trường; để tận thu giá trị tài nguyên, đồng thời tăng kim ngạchxuất khẩu; căn cứ Điều 6 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản, Bộ Công Thương thống nhấtvới ý kiến của quý Ủy ban để Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn được tiếptục xuất khẩu 1.000 tấn quặng đuôi zircon có hàm lượng 60% ≤ ZrO2< 65% và 8.000 tấn quặng đuôi titan có hàm lượng TiO2 ≥ 30%, ZrO2≥ 10%, REO ≥ 5,0%.

3. Để việc xuất khẩu đạt các mụctiêu đề ra, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định:

- Chỉ đạo cơ quan chức năng giámsát chặt chẽ việc xuất khẩu, đảm bảo chỉ xuất khẩu quặng đuôi titan do chínhCông ty CP khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn thu hồi được từ việc khai thác-chếbiến quặng tại các khu vực mỏ đã được cấp giấy phép và thu mua từ các nguồnquặng titan hợp pháp.

- Chỉ đạo Công ty CP Khoáng sản SàiGòn - Quy Nhơn tiếp tục hợp tác với các tổ chức Khoa học công nghệ để tìm giảipháp thu hồi tối đa các thành phần khoáng sản có ích, giảm thiểu lượng quặngđuôi thải ra trong quá trình sản xuất.

Trên đây là ý kiến của Bộ CôngThương, đề nghị quý Ủy ban hướng dẫn Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơnthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở CT tỉnh Bình Định;
- Công ty CPKS Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang