TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11405/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm mật ong

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ong Mật Phương Nam
Địa chỉ: 22 Phú Hòa - Phường 07 - Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0301422118

Trảlời văn thư số 02 - CV/2014 ngày 17/11/2014 và văn thư số 03 - CV/2014 của Côngty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm mật ong, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềthuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

- TạiKhoản 1 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“...

Các sản phẩm mới qua sơchế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ,táchhạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro,bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịchlưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thôngthường khác.”

- Tại Khoản 5 Điều 5 quyđịnh về các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT:

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩmkhác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thươngmại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bánlà giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp,hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt,chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chếthông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức,cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướngdẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh,doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháptính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôitrồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thôngthường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ1% trên doanh thu.

- TạiĐiều 11 quy định thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuếsuất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều9 và Điều 10 Thông tư này…”

Căncứ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thựchiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam,

Căncứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty sản xuất sản phẩm mật ong đóngchai (mật ong mua về được lắng lọc tạp chất, giảm thủy phần: sử dụng hệ thốngnhiệt cao để gia nhiệt mật ong... sau đó lọc tinh, đóng chai) và sản phẩm mậtong nghệ, mật ong sữa chúa (mật ong mua về lắng lọc tạp chất, giảm thủy phầnrồi trộn với nghệ bột ra sản phẩm mật ong nghệ hoặc trộn với sữa ong chúa rasản phẩm mật ong sữa chúa) là sản phẩm chăn nuôi đã qua chế biến thuộc đốitượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục ThuếTP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.

4126-310104 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga