TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1141/CT –TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công Ty TNHH Sadev Decolletage VN
Địa chỉ: Lô 22A KCN-KCX Linh Trung 2, Quận Thủ Đức, TP.HCM
MST 0302756843

Trả lời văn bản số 001/2013-TNDN ngày 31/01/2013của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d, Khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, bao gồm:

“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tưnhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làmchủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên,hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Trường hợp ông Nguyễn Tiến Lễ là giám đốc côngty đồng thời là chủ sở hữu 100% vốn Công ty TNHH Sadev Decolletage VN thì khoảntiền lương, tiền công, tiền nhà ở, tiền học phí theo bậc học phổ thông của conông Lễ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy địnhnêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT1;
- P.PC;
- Web Cục Thuế
- Lưu (HC, TTHT).
341-39298/13 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga