TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1141/GSQL-TH
V/v: tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. HảiPhòng

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 135/CV-CT ngày12/8/2014 của Công ty CP Nhôm Sông Hồng vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ củaC/O mẫu AANZ số tham chiếu 140213841 cấp ngày 14/7/2014. Cục Giám sát quản lýchuyển côngvăn đề cập trên để Cục Hảiquan Tp Hải Phòng kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan, xử lý và trả li doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Nhôm Sông Hồng (Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ) (thay t/l);
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn