BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1141/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

Tiếp theo công văn số 25/GSQL-THngày 16/01/2013 về việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu ID2011-0182373 do TháiLan phát hành ngày 02/12/2011, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Thái Lan đã xác nhận C/O số tham chiếu nêu trên, được cấp cho Công ty TNHHNichirin Việt Nam, là hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàngliên quan đến C/O dẫn trên thuộc các tờ khai số 940/NKD /N15M; 941/NKD /N15M; 944/NKD /N15M; 3725/NSX /N15M; 3726/NSX /N15M ngày 07/12/2011, được làm thủ tụcnhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và xửlý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để biết và phối hợp);
- Công ty TNHH Nichirin Việt Nam (để biết);
(Đ/c: B4, KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn