BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1141/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 531 CT/TT&HT ngày 13/3/2009 của CụcThuế tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánhthuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định thuế), Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Khoản 3, Điều 11 (Lãi tiền cho vay) của Hiệp định thuế quyđịnh: “Mặc dù đã có những quy định tại khoản 2, lãi tiền cho vay phát sinhtại một Nước ký kết và trả cho Chính phủ của Nước ký kết kia bao gồm cả các cơquan chính quyền cơ sở và chính quyền địa phương tại Nước đó, trả cho Ngân hàngtrung ương của Nước ký kết kia… sẽ được miễn thuế tại Nước ký kết thứ nhất”.

- Khoản 4b.(ii), Điều 11 (Lãi tiền cho vay) của Hiệp địnhthuế quy định một trong những “Ngân hàng Trung ương” của Hàn quốc là “Ngânhàng xuất – nhập khẩu Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và cơ sở tàichính khác thực hiện các chức năng có tính chất Chính phủ như được quy định chitiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổi giữa các nhà chức trách cóthẩm quyền của hai Nước ký kết.

Theo quy định nêu trên, lãi từ tiền cho vay phát sinh tạiViệt Nam của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc chỉ được miễn thuế tại Việt Nam nếuNgân hàng Phát triển Hàn Quốc thực hiện các chức năng có tính chất Chính phủnhư được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổi giữacác nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết.

Hiện nay, Tổng cục Thuế Việt Nam và Tổng cục Thuế Hàn Quốcchưa có thỏa thuận song phương nào liên quan đến lãi tiền cho vay của Ngân hàngPhát triển Hàn Quốc theo Hiệp định thuế. Do đó, thu nhập từ lãi tiền cho vayNgân hàng Phát triển Hàn Quốc thu được sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệptại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải