BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1141TCT/NV3
V/v phương thức thanh toán và thời hạn nộp thuế đối với NVLNK để sản xuất hàng XK

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty dệt len Mùa Đông
(Địa chỉ: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 26/MĐ ngày 15/02/2003 của Công Ty dệt len Mùa Đông về việc chứng từ thanh toán và thời gian nộp thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết k, điểm 1, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu, công văn số 240 TC/TCT ngày 19/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế đối với NVL nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; công văn số 1482 TC/TCT về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu; công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng thì: Việc thanh toán xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với nước ngoài được thực hiện theo thông lệ quốc tế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Riêng đối với các nước láng giềng, tuỳ thuộc vào Hiệp định thanh toán ký giữa hai nước thì doanh nghiệp được phép thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc VND thông qua hệ thống ngân hàng theo phương thức quy định tại các Hiệp định thanh toán đã ký (đối với các hình thức thanh toán này các doanh nghiệp phải xuất trình các chứng từ thanh toán là xác nhận của Ngân hàng về các hình thức thanh toán bằng ngoại tệ). Ngoài ra, người không cư trú, (chủ yếu là tổ chức và cá nhân nước ngoài) được sử dụng Đồng Việt Nam từ tài khoản VND mở tại ngân hàng để thanh toán tiền hàng hoá và dịch vụ cho người cư trú và người không cư trú là tổ chức cá nhân ở trong nước.

Về thời hạn nộp thuế: Theo quy định tại điểm 2, mục III, Phần C thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, đối với hành hoá là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là 9 tháng (được tính tròn là 275 ngày theo lịch) kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan hải quan về số thuế phải nộp,. Điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng (275 ngày) đối với vật tư , nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá

- Đối tượng nộp thuế không nợ thuế quá thời hạn (tại thời điểm nhập khẩu) quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Bản đăng ký vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục thuế đề nghị Công ty đối chiếu với quy định nêu trên và làm việc với cơ quan hải quan địa phương để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Dệt len Mùa đông được biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An