1. Công văn 1142/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình

 

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1142/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư XDCT do biến động giá nguyên, nhiên, VLXD và thay đổi chính sách của nhà nước.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1739/UBND-GT1 ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xâydựng công trình do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và thay đổichính sách của nhà nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm d, khoản1, Điều 14 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì trườnghợp khi giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá hối đoái đối với phần vốncó sử dụng ngoại tệ có sự biến động bất thường hoặc do nhà nước ban hành cácchế độ, chính sách mới thì được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình(điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án). Vì vậy, đối với những dự án phê duyệttrong khoảng thời gian từ khi Nghị định số 12/2009/NĐ-CP có hiệu lực đến thờiđiểm trước khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì được điều chỉnh dự án(tổng mức đầu tư) khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động bất thường hoặckhi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách mới.

2. Đối với những dự án phê duyệt saungày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì không được điều chỉnh dự án(tổng mức đầu tư) khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động bất thường hoặckhi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách mới. Tuy nhiên, trong thời gian qua(từ đầu năm 2011 đến nay) giá một số nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đã cóbiến động lớn, cộng thêm chế độ tiền lương tối thiểu của nhà nước cũng thay đổingoài khả năng chi phí dự phòng của dự án. Vì vậy, đối với các dự án này, hiệnnay Bộ Xây dựng đang tập hợp đề nghị của các địa phương để báo cáo và kiến nghịThủ tướng Chính phủ cho phép được điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án đầutư được phê duyệt sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực.

Trên đây là ý kiến trả lời của BộXây dựng, UBND tỉnh Quảng Ninh căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở XD Quảng Ninh;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

2. Công văn 259/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình

 

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện theo Công văn số 900/BXD-KTXD ngày01/6/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầutư xây dựng công trình và Công văn số 908/VPUBND-TCĐT ngày 11/6/2012 của Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xâydựng công trình, và trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghịngày…….., Sở Xây dựng hướng dẫn việc chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xâydựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1.Đối với các dự án được phê duyệt theoquy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ; Nghị địnhsố 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo quy định tại tiết b, khoản 1, Điều 13 Nghịđịnh số 16/2005/NĐ-CP và tiết d, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 12/2009/NĐ-CPđã quy định dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh trong trường hợp“Do biến động bất thường của giá nguyên, nhiên, vật liệu, tỷ giá hối đoái đốivới phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do nhà nước ban hành các chế độ, chínhsách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình”.

Những dự án đầu tư xây dựng công trình được phêduyệt theo quy định tại các Nghị định trên được điều chỉnh tổng mức đầu tư doyếu tố biến động giá. Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Nghị định số 03/2008/NĐ-CP vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP do Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2.Đối với dự án thuộc phạm vi điều chỉnhtheo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướngdẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiênliệu và vật liệu xây dựng:

Ngày 25/8/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công vănsố 3494/UBND- TMXDCB về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xâydựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong đó,tại mục 2 hướng dẫn “Trường hợp sau khi điều chỉnh tiếp tục có biến động giávật liệu xây dựng làm vượt dự toán đã bổ sung thì vẫn được thực hiện điều chỉnhtiếp”. Do đó, các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì được điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu việc điều chỉnh giá dự toán, giá góithầu, giá hợp đồng mà làm vượt tổng mức đầu tư.

3.Đối với dự án phê duyệt kể từ ngày Nghịđịnh số 112/2006/NĐ-CP có hiệu lực đến trước ngày có hiệu lực của Nghị định số12/2009/NĐ-CP (trừ những dự án thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số09/2008/TT-BXD):

Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Nghị định số 03/2008/NĐ-CPvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Người quyết địnhđầu tư xem xét, quyết định.

Theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 4, Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP có quy định “Chi phí dự phòng cho khối lượng công việcphát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựngcông trình”. Do đó, những dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 112/2006/NĐ-CPcó hiệu lực đến trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (trừnhững dự án thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD) thì chủ đầutư phải tính đúng, tính đủ chi phí dự phòng trong thời gian thực hiện dự án.Trường hợp tính chưa đúng, chưa đủ theo quy định, đề nghị chủ đầu tư tính toánbổ sung khoản mục chi phí phát sinh này và báo cáo Người quyết định đầu tư xemxét, quyết định.

4.Đối với dự án phê duyệt kể từ ngàyNghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thì không được điều chỉnh tổng mứcđầu tư tăng thêm khi giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến độngtăng hoặc khi Nhà nước thay đổi chế độ, chính sách mới.

Để các dự án tiếp tục triển khai có hiệu quả, căncứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước có dự án đầu tưxây dựng công trình sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên trên địa bàntỉnh Bến Tre khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

a. Trường hợp những khối lượng công việc chưa kýhợp đồng hoặc đã ký hợp đồng thi công xây dựng nhưng chưa triển khai (đã phêduyệt dự án, chưa kế hoạch đấu thầu hoặc đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầunhưng chưa thi công): tiến hành rà soát, cắt giảm những hạng mục công việc chưathật sự cần thiết (nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu đầu tư, quy mô của dự án), giảmmức độ sử dụng vật liệu cho phù hợp có giá hợp lý (nhưng phải đảm bảo tiêuchuẩn kỹ thuật), các loại vật tư, thiết bị nhập khẩu nghiên cứu thay thế bằngvật tư, thiết bị sản xuất trong nước, những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhậpkhẩu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầuvề tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án) nhằm giảm chi phí đầu tư. Đối với trường hợpđã ký hợp đồng thi công, chủ đầu tư tổ chức thương thảo với nhà thầu thi công đểtìm giải pháp xử lý phù hợp với quy định hiện hành.

b. Trường hợp khối lượng công việc đã ký hợp đồngvà đang triển khai thực hiện: Chủ đầu tư phải theo dõi, quản lý chặt chẽ chiphí đầu tư xây dựng, nếu trong quá trình triển khai thi công chi phí dự phòng đượcduyệt không bù đủ mức trượt giá theo hợp đồng của gói thầu xây lắp, sau khithỏa thuận với nhà thầu thực hiện cắt giảm một số nội dung công việc như tại điểma nêu trên, nhưng vẫn vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tưphải kịp thời báo cáo và xin ý kiến cấp quyết định đầu tư xem xét, giải quyếttrong từng trường hợp cụ thể.

c. Sau khi đã áp dụng các giải pháp trên mà vẫnvượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt (kể cả dự án được phê duyệt trước ngày Nghị địnhsố 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực (nếu có)), đề nghị các chủ đầu tư rà soát, tínhtoán thật cụ thể chi phí cần bổ sung và đề xuất giải pháp tháo gỡ bao gồm cảgiải pháp về nguồn vốn cần thiết phải bổ sung.

Phương pháp tính chi phí bổ sung cho yếu tốtrượt giá theo độ dài thời gian thực hiện dự án: theo Phụ lục 2 kèm theo Côngvăn này.

5. Tổ chức thực hiện:

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương tiến hành rà soát tấtcả các dự án do mình làm chủ đầu tư (bao gồm dự án do các đơn vị trực thuộc làmchủ đầu tư) theo các nội dung và biểu mẫu hướng dẫn tại Phụ lục 1 của Công vănnày và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/6/2012 để tổng hợp gửi về Ủy ban nhândân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng.

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến kịp thời đến các Chủ đầu tư, Ban Quảnlý dự án để nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịpthời báo cáo về Sở Xây dựng để hướng dẫn, giải quyết/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Ban QLDA các sở, ngành tỉnh;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Phòng QLĐT Thành phố;
- Ban QLDA các huyện, thành phố;
- GĐ, các PGĐ-Sở XD;
- Các đơn vị trực thuộc SXD;
- Lưu VT, KTXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÔNGTRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CHI PHÍ DỰ PHÒNG + TĂNG ĐỀN BÙ GPMB

STT

Tên công trình

Tổng mức đầu tư được phê duyệt

Ngày, tháng, năm và tên cơ quan phê duyệt quyết định đầu tư

Tổng chi phí đã cắt giảm (hạng mục, chi phí thay đổi vật tư thiết bị)

Chi phí điều chỉnh bổ sung sau khi đã cắt giảm (hạng mục, thay đổi vật tư thiết bị)

Tổng chi phí dự kiến bổ sung (trượt giá + tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng)

Số quyết định

Ngày, tháng, năm

Tên cơ quan phê duyệt QĐĐT

Chi phí bổ sung cho yếu tố trượt giá theo độ dài thời gian thực hiện dự án

Chi phí bổ sung do tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 7+8

Phần I

Công trình chưa triển khai thi công

1

2

3

Phần II

Công trình đã triển khai thi công

1

2

3

PHỤ LỤC 2

Ví dụ: chi phí bổ sung cho yếu tố trượt giá theođộ dài thời gian thực hiện dự án công trình Bệnh viện tại Bến Tre bằng vốn ngânsách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm (từ đầu năm 2012 đến cuối năm2014). Tỷ lệ vốn đầu tư chưa kể lãi vay và chưa dự phòng phân bổ như sau: Năm2012: 35%; Năm 2013: 30%; Năm 2014: 35%.

Nguồn vốn: ngân sách nhà nước, lãi vay = 0;

Mức dự báo biến động các yếu tố chi phí và giácả trong khu vực và quốc tế so với mức độ trượt giá bình quân năm đã tính, giảsử không có biến động bất thường (= 0) .

TT

Nội dung

Ký hiệu

Cách tính

Kết quả

1

Chỉ số giá xây dựng:

Năm 2009 (gốc 2000)

I1

Tra bảng

201,00

Năm 2010 (gốc 2006)

I2 (gốc 2006)

Tra bảng

147,03

Chỉ số giá liên hoàn năm 2010 so với 2009

I2 (LH từ 2009)

Tra bảng

106,90

Năm 2011 (gốc 2006)

I3

Tra bảng

162,64

2

Vốn đầu tư dự kiến (chưa tính trượt giá) (đồng)

V

30.000.000.000

Năm 2012

V1

35% x V

10.500.000.000

Năm 2013

V2

30% x V

9.000.000.000

Năm 2014

V3

35% x V

10.500.000.000

3

Mức độ trượt giá của năm sau so năm trước

Năm 2010 so với năm 2009

a1

(I2 (LH từ 2009)-100)/100

0,069

Năm 2011 so với năm 2010

a2

(I3-I2 (gốc 2006))/I2 (gốc 2006)

0,106

4

Mức độ trượt giá bình quân cho 01 năm

b = IXDCTbq

(a1+a2)/2

0,088

5

Mức độ trượt giá từng năm (so với năm 2011)

Năm 1 (2012)

(1+b)

1,088

Năm 2 (2013)

(1+b)2

1,183

Năm 3 (2014)

(1+b)3

1,286

6

Vốn đầu tư yêu cầu (đồng)

VT

35.572.795.459

Nhu cầu vốn năm 1 (2012)

V1 x (1+b)

11.419.636.248

Nhu cầu vốn năm 2 (2013)

V2 x (1+b)2

10.645.558.533

Nhu cầu vốn năm 3 (2014)

V3 x (1+b)3

13.507.600.678

7

Dự phòng do trượt giá (đồng)

GDP2

VT - V

5.572.795.459

8

Tỷ lệ dự phòng do yếu tố trượt giá (%)

GDP2/V

18,58

Lưu ý:

- Chỉ số giá năm 2011 lấy chỉ số do tỉnh Bến Trecông bố.

- Chỉ số giá các năm trước 2011 tham khảo chỉ sốkhu vực TP.HCM do Bộ Xây dựng công bố.

- Do chỉ số giá công bố có thay đổi thời điểmgốc tính toán (từ năm 2006 sang năm 2010) nên khi xác định mức độ trượt giá củanăm 2010 so với năm 2009 chỉ cần lấy chỉ số giá liên hoàn năm 2010 so với năm2009 được công bố để tính toán.

3. Công văn 40/BXD-KTXD chi phí vận chuyển xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng 2017

 

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-KTXD
V/v chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 43/MLTH /2016 ngày 20/12/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa về việc chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung tổng mức đầu tư được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 thì chi phí vận chuyển, xử lý rác thuộc hạng mục chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Công ty cổ phần Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, Vụ KTXD,D04.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

4. Công văn 249/BXD-KTXD 2018 áp dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư xây dựng

 

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11737/UBND-XDNĐ ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố để xác định tổng mức đầu tư dự án xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Suất vốn đầu tư là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị dự án và vận dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với công nghệ thi công trung bình tiên tiến. Khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố, cần căn cứ vào loại, cấp công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, khu vực đầu tư xây dựng công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp.

2. Việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng công trình được xác định phù hợp với thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Như vậy, nếu xác định tổng mức đầu tư của dự án tại thời điểm hiện nay thì sử dụng suất vốn đầu tư được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định tổng mức đầu tư và điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp (bằng chỉ số giá xây dựng được công bố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoặc bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia).

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa căn cứ ý kiến nêu trên nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan).
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh