TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1142/CT-HTr
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Côngty cổ phần INET
(Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Âu Việt số 1 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN)
MST: 0101629108

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 124/CV-TCngày 27/08/2013 của Công ty cổ phần INET (sau đây gọi tắt là INET) đề nghị giảiđáp chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google và Facebook, Cụcthuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Mục 1 Chương II Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định cụ thể về giá trị pháp lý của thông điệpdữ liệu điện tử như sau:

"Điều 11. Giá trị pháp lý của thông điệp dữliệu

Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủnhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữliệu...

Điều 14. Thông điệp dữ liệu có giá trị

1. Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trịdùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.

2. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu đượcxác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửithông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệpdữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác".

- Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định:

"3. Hóa đơn phải có các nội dung sau:...

Bộ Tài chính quy định cụ thể đối với hóa đơnkhông cần thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản này".

- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011của Bộ Tài chính về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 3 quy định:

"1. Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơnxuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hóa đơn khác gồm: tem,vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...: phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không,chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng...,hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của phápluật có liên quan.

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏamãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn củathông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuốicùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin cònđầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trongquá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thểtruy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết".

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định nội dung hóa đơn điệntử.

+ Tại Khoản 2 Điều 6 quy định:

"2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử khôngcó đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tàichính".

- Căn cứ Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CPngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, quyđịnh các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN như sau:

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định về điều kiện chi phíđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

+ Tại Khoản 2.19 Điều 6 quy định về các khoản chiphí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

"2.19. Phần chi vượt quá 10% tổng số chiđược trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chitiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí chiếtkhấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếpđến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phầnchi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thànhlập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tạiđiểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giámua của hàng hóa bán ra;..."

- Căn cứ Công văn số 3919/TCT-CS ngày 19/11/2013của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ nội dungtrình bày của INET tại công văn số 124/CV-TC ngày 27/08/2013, trường hợp INETmua dịch vụ quảng cáo trên internet từ Công ty Google và Facebook thanh toánbằng thẻ visa của INET cho Công ty Google, Facebook qua ngân hàng; các thôngtin, dữ liệu điện tử có liên quan đến giao dịch nêu trên (tài khoản trên mạng,điều khoản cung cấp dịch vụ, chính sách và giá phí của Công ty Google để xácđịnh dung lượng giao dịch, chứng từ thanh toán...) là chính xác, có sự đảm bảođủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin; các thông tin, dữ liệu điện tử nàyđược lưu trữ, có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiếtvà Cơ quan thuế có thể kiểm tra thì:

- Khoản chi phí quảng cáo trên internet INET trảcho Công ty Google được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và nằm trongmức khống chế quy định tại khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêutrên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời INET được biết và thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến