TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/GSQL-TH
V/v: vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời các công văn số 2470/HQHN-GSQL đề ngày 18/8/2014 củaCục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E do Trung Quốc pháthành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xácminh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc và thông báo khi có kếtquả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn