BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/TCHQ-GSQL
V/v chuyển công văn

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 126/HQKG-NV củaCục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo về việc từ chối 11 C/O mẫu D do Thái Lancấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp 11 C/O mẫuD do Thái Lan cấp, tại phiên họp về xuất xứ thực hiện ATIGA lần thứ 10 được tổchức tại Brunei tháng 01/2013, phía Thái Lan đã có trao đổi và đưa bộ C/O mẫucho đại diện của Việt Nam, và khẳng định các C/O nêu trên được Thái Lan cấp.

Qua kiểm tra hồ sơ và báo cáo củaCục Hải quan tỉnh Kiên Giang cho thấy:

- 11 C/O do Thái Lan cấp đáp ứng quyđịnh tại Điều 7, Phụ lục 7 và Phụ lục 8, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày17/5/2010 của Bộ Công Thương: được cấp trên giấy màu trắng, 01 bộ C/O bao gồm01 bản gốc và 02 bản sao carbon thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết.

- Hình thức C/O theo mô tả tại côngvăn phù hợp với mẫu C/O do cơ quan cấp C/O của Thái Lan gửi cho Hải quan ViệtNam;

- Trong trường hợp có sự sai lệchnhỏ về khổ giấy C/O so với khổ giấy A4 thì sự sai lệch này không làm ảnh hưởngđến việc xác định tính hợp lệ của C/O.

Do vậy, các C/O do Thái Lan cấp nhưbáo cáo của đơn vị tại công văn dẫn trên được chấp nhận. Đề nghị đơn vị tiếnhành kiểm tra và xử lý vụ việc theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Xi măng Holicm Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c: Tòa nhà Fideco, tầng 9-10, 81-83-85 Hàm Nghi, Q1, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn