BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: Phân loại “Solatube Daylight Systems”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 3686/HQHCM-TXNK ngày 19/12/2011 của Cục Hải quan Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng“Solatube Daylight Systems”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Theo mô tả hàng hóa tại công văn số 3686/HQHCM-TXNK ngày 19/12/2011 của Cục Hải quan Hồ Chí Minh nêu trên thì:
Mặt hàng “Solatube Daylight Systems” là một hệ thống thiết bị bao gồm lăng kính, ống nhôm, tấm lưới khuyếch tán ánh sáng bằng plastics, … chiếu sáng sử dụng ánh sáng mặt trời và ứng dụng nguyên lý phản xạ ánh sáng quang học để phát ra ánh sáng, không có sự biến đổi từ các nguồn năng lượng thành quang năng; thời lượng chiếu sáng từ 6h00 đến 18h00. Sản phẩm phù hợp phân loại vào nhóm 90.13, phân nhóm 9013.80.90, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?