VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1142/VPCP-QHQT
V/v chương trình tài trợ của ADB cho năm 2010

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 196/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2010 và văn bản số 942/BKH-KTĐN ngày 9 tháng 02 năm 2010 về Chương trình tài trợ của Ngân hàngPhát triển châu Á (ADB) cho năm tài khóa 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc danh mục dựkiến các dự án, chương trình do ADB tài trợ cho năm 2010 nêu tại văn bản số942/BKH-KTĐN ngày 9 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục tiếp theo quyđịnh; đồng thời tiếp tục làm việc với ADB về khả năng huy động vốn trong thờigian tới.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, trên cơ sở danh mục các dự án, chương trình đã thống nhất với ADB, có kếhoạch cụ thể để các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành chuẩn bị và đàm phán vớiADB về các khoản vay, không để dồn đến cuối năm mới tiến hành đàm phán.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổ Côngtác ODA của Chính phủ) phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếnhành kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quátrình thực hiện để các dự án, chương trình đang thực hiện được triển khai theođúng kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc