BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1143/BGDĐT-VP
V/v Đăng ký chữ ký

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 27 tháng 02 năm 2010, Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 818/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm ôngNguyễn Công Hinh, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, giữ chức vụ Vụtrưởng Vụ Giáo dục thường xuyên từ ngày 01 tháng 03 năm 2010 (thời gian giữchức vụ là 05 năm).

Dưới đây là mẫu chữ ký của ôngNguyễn Công Hinh sẽ được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cácvăn bản kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010.

Mẫuchữ ký của ông Nguyễn Công Hinh

Công văn 1143/BGDĐT-VP  đăng ký chữ ký

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trântrọng giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Công Hinh để các cơ quan, đơn vị, các sởgiáo dục và đào tạo thuận tiện cho việc quan hệ và phối hợp trong công tác.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các sở GD&ĐT;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long