BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1143/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ xuất xứ lô hàng thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Phòng Y tế huyện Thanh Trì, Hà Nội.
(Đ/c: 375 đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 05/PYT ngày 04/02/2009 của Phòng Y tếhuyện Thanh Trì đề nghị giải đáp vướng mắc về tính hợp lệ của chứng từ xác nhậnxuất xứ lô hàng thiết bị y tế do nhà sản xuất cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Vấn đề vướng mắc của Quý Phòng đã được Tổng cục Hải quangiải đáp cụ thể tại công văn số 1493/TCHQ-GSQL ngày 13/03/2007. Trường hợpPhòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứngnhận xuất xứ của Nhật Bản) chỉ xác nhận chữ ký của nhà sản xuất mà không xácnhận bất cứ thông tin nào liên quan đến hàng hóa thì chưa đủ cơ sở pháp lý để xemxét xác định xuất xứ hàng hóa cũng như tính hợp lệ của chứng từ xuất xứ do nhàsản xuất cấp.

Tuy nhiên để có thêm căn cứ giải quyết tranh chấp, đề nghịQuý Phòng tham khảo thêm ý kiến Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu) và PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Phòng Y tế huyện Thanh Trì đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh