BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trên cơ sở thư xác minh ngày18/02/2013 của Campuchia về 02 C/O mẫu D số tham chiếu 20922.12 ngày 27/12/2012và 15133.12 ngày 02/11/2012 và tiếp theo công văn số 87/GSQL-TH ngày 31/01/2013về việc xác minh C/O, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Campuchia có thư xác nhận việc đã cấp 02 C/O số tham chiếu 20922.12 ngày27/12/2012 và 15133.12 ngày 02/11/2012. Cơ quan này đã giải thích về việc cácC/O dẫn trên có một bản gốc "Original" có nội dung "overleafnotes", người xuất khẩu Campuchia đã sao bản gốc thành nhiều bản sao vàgửi cả bản gốc C/O (bản "Original") cùng các bản sao của bản gốc choHải quan Việt Nam. (các bản sao của bản gốc không có nội dung "overleafnotes" tại mặt sau C/O).

Căn cứ thư xác minh và trên cơ sởviệc kiểm tra, đối chiếu bản gốc (bản original) được cấp hợp lệ, trong trườnghợp Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh không có nghi ngờ nào khác thì xem xét chấp nhậncác C/O dẫn trên.

Về việc C/O mẫu D do Campuchia cấpcó nhiều trang bản gốc (Original) giống nhau nhưng chỉ có một trang thể hiện phầnhướng dẫn (overleaf notes) tại mặt sau C/O, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi và đềnghị cơ quan cấp C/O của Campuchia có hướng dẫn nội bộ để đảm thực hiện đúngtheo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA. (Nộp 01 bản gốc C/O hợplệ cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn