BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1143/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 09/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt độngthăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản (gửi kèm), trongđó có nội dung tạm dừng và không xuất khẩu một số loại khoáng sản. Để thực hiệnnghiêm Chỉ thị của Thủ tướng, Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt Chỉ thị số02/CT-TTg nêu trên đến từng đơn vị trực thuộc, không làm thủ tục xuất khẩu mộtsố loại khoáng sản được liệt kê tại mục 6 Chỉ thị số 02/CT-TTg .

2. Đối với khoáng sản được phép xuất khẩu, thủ tục hải quanthực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 171/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổngcục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với khoáng sản xuất khẩu.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểmtra, kiểm soát đối với khoáng sản xuất khẩu; các trường hợp khoáng sản xuấtkhẩu không đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ thì kiên quyết xử lý nghiêm theo quy địnhcủa pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Điều tra CBL;
- Cục Kiểm tra STQ;
- Thanh tra TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh