BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1143/TM-ĐT
V/v đặt gia công một phần sản phẩm tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (vụ QLNH)

Trả lời đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 142/CV-QLNH ngày 07/3/2003 về việc thanh toán ra nước ngoài,

Bộ Thương mại có ý như sau:

1. Đặt gia công phần sản phẩm tại nước ngoài:

Tại điểm 1 mục IV Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có ghi:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đưa đi gia công ở nước ngoài đối với những công đoạn mà trong nước chưa có điều kiện làm”.

Như vậy việc công ty TNHH Canon Việt Nam đưa ra một phần sản phẩm để thuê gia công tại nước ngoài là phù hợp.

2. Đối với đặt gia công sản phẩm, có kèm theo điều kiện cho mượn thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công tại nước ngoài:

Hiện nay, Bộ Thương mại đã Ban hành Quy chế thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài để sản xuất, gia công... tại Việt Nam (Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM ngày 10/12/1999), chưa có văn bản hướng dẫn đối với trường hợp trên vì không mang tính phổ biến.

3. Đối với đề nghị của Công ty TNHH Canon Việt Nam:

Theo giải trình của Công ty thì do khuôn mẫu có bí quyết riêng về công nghệ nên Công ty phải đặt mua tại nước ngoài, sau đó giao cho bên nhận gia công (ở nước ngoài) mượn hoặc thuê lại để thực hiện hợp đồng gia công đã ký với doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty không nêu rõ, tính lệ thuộc của khuôn mẫu nêu trên với dây truyền sản xuất (vì tại sao công ty không nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu khuôn nêu trên để sản xuất/hoặc thuê gia công trên dây chuyền thiết bị đã có tại Việt Nam).

Vì vậy, Bộ Thương mại thấy rằng cần yêu cầu công ty làm rõ vấn để trên để cơ sở xem xét, giải quyết tổng thể việc Công ty TNHH Sony Việt Nam đề nghị được đặt gia công sản phẩm nước ngoài, cũng như việc mua bán, cho nước ngoài thuê/mượn khuôn mẫu để thực hiện hợp đồng gia công.

Vốn sử dụng để mua khuôn mẫu trên thuộc vốn lưu động của Công ty (vì được tính vào chi phí gia công).

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại, đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cùng với ý kiến của các Bộ, Ngành liên quan, để có quy định quản lý phù hợp.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu