BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1143 TM/XNK
V/v tham gia ý kiến chưa áp dụng THC tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc công văn số 5313/TC-BVGCP ngày 22.5.2003 của Bộ Tài chính về việc trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Về cơ bản nhất trí nội dung dự thảo của Bộ Tài chính gửi Hiệp hội Hiệp thương các chủ tàu Châu á, Việt Nam chưa áp dụng THC tại Việt Nam.

- Tuy nhiên tại điểm 1 của Dự thảo đề nghị bổ sung vào trước đoạn “Vì vậy...” đoạn sau: “Đặc biệt là phía IADA chưa làm rõ được thực chất nội dung khoản thu này”.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu