BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 11430/TCHQ-TXNK
V/v: Thanh toán thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 10/09/2014 của Kho bạc Nhà nước về việc thanh toán thuế nhập khẩu công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Xem xét nội dung đề nghị tham gia ý kiến của Kho bạc Nhà nước thấy không vướng mắc về thuế, giá tính thuế nhập khẩu của vật tư hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chỉ vướng mắc về quyết toán thuế nhập khẩu giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
Tổng cục Hải quan thống nhất quan điểm của Kho bạc Nhà nước cần phải xem xét cụ thể hợp đồng gói thầu giữa nhà thầu và chủ đầu tư làm cơ sở để quyết toán thuế vật tư nhập khẩu của gói thầu. Đề nghị Kho bạc Nhà nước căn cứ các quy định hiện hành để hướng dẫn Kho bạc Nhà nước Yên Bái quyết toán thuế vật tư nhập khẩu của công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan có ý kiến nêu trên để Kho bạc Nhà nước tham khảo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái