TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11439/CT-TTHT
V/v: Thuế Nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày24 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP giáo dục anh văn Hội Việt Mỹ Đ/chỉ: Lầu 9, 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCMMã số thuế: 0310225853

Trả lời văn bản số 01/2015CV-THUE ngày 12/10/2015 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

-Tại Khoản 1 Điều 1 quy định đối tượng chịu thuế nhà thầu:

 “Tổ chức nước ngoàikinhdoanhcó cơ sở thường trú tại ViệtNam hoặckhông có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 quy định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu:

“Doanh thu tínhthuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng a thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

- Tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 quy định tỷ lệ (%) để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành dịch vụ là 5%;

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 quy định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu:

“Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thu phụ nước ngoài (nếu có).”

- Tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành dịch vụ là 5%;

Trường hợp Công ty theo trình bày ký kết Bản ghi nhớ với Trường Đại học Staten Island - Đại học New York (Hoa Kỳ), theo thỏa thuận tại Bản ghi nhớ, hàng năm tổ chức nước ngoài sẽ cử nhân viên sang Việt Nam để ký các chứng chỉ hoàn thành khóa học của học viên do Công ty giảng dạy, mọi khoản chi phí như vé máy bay, đi lại, ăn uống phát sinh tại Việt Nam của nhân viên này sẽ do Công ty chi trả thì Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu để nộp vào Ngân sách Nhà nước như sau:

- Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%.

- Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 5%.

Trong đó doanh thu tính thuế GTGT, tính thuế TNDN là toàn bộ số tiền thanh toán cho tổ chức nước ngoài bao gồm các chi phí phải chi cho các nhân viên nước ngoài sang làm việc tại Công ty nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT4;
- Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
2689-6889293/2015-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga