BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1144/BHXH-TĐKT
V/v thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKTngày 23/02/2013 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trungương về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêugọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước(11/6/1948 - 11/6/2013), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động đợt học tậpcao điểm trong năm 2013 với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh thi đua yêu nước"trong toàn ngành BHXH với các nội dung:

1. Mục đích, ý nghĩa

- Thông qua đợt học tập nhằm tiếp tụcnâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng,chính quyền các đoàn thể quần chúng và của toàn thể cán bộ, công chức, viênchức, người lao động trong Ngành về vai trò, tác dụng của thi đua, khen thưởngtheo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phầnthực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội vàphát triển kinh tế - xã hội.

- Phát huy truyền thống yêu nước, tạokhí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi mặt công tác, thúc đẩy mạnh mẽphong trào thi đua thường xuyên cũng như các đợt thi đua được Tổng Giám đốcphát động với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Chương trình hànhđộng của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 củaChính phủ; tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua do cáccấp, các ngành phát động, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi cácnhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước năm 2013 và Nghịquyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Các hoạt động học tập, thi đua kỷniệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc của cácđơn vị trong ngành phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh"

2. Nội dung

2.1. Các cấp ủy Đảng,chính quyền và các tổ chức đoàn thể quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thiđua ái quốc, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổimới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết vànhân điển hình tiên tiến; Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trungương Đảng về tiếp tục thực hiện thị số 39-CT/TW; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đạihội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, từ đó tổ chức và thực hiện tốt cácchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tácthi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng to lớncủa phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường vai trò lãnh đạo của cáccấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2.2. Tích cực hưởng ứng, triển khaithực hiện tốt các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và các cấp, các ngànhphát động đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể:

- Tập trung thực hiện tốt phong tràothi đua với chủ đề “Bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao ýthức trách nhiệm phục vụ nhândân, đi mới phương pháp làm việc, phấn đu hoàn thành xuất sc các chỉ tiêu,nhiệm vụ năm 2013” do Tổng Giám đốc phát động, cụthể:

+ Căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch trongChương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ, các đơn vị bám sát nhiệm vụchính trị được giao, cụ thể hóa thành chương trình hànhđộng, gắn chặt với phong trào thi đua của đơn vị để phấn đấu thực hiện;

+ Thường xuyên nâng cao ý thức tráchnhiệm trong công việc để phục vụ nhân dân; thực hiện tốt Quy định “Chuẩn mựcđạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội trong từng công việc hàng ngày để tạo điềukiện thuận lợi nhất cho người lao động tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định;

+ Chủ động tổ chức, phát động phongtrào thi đua với các hình thức phong phú, phù hợp với mục tiêu phấn đấu củatừng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách củađơn vị, cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

- Tiếp tục triển khai, thực hiệnphong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cụ thể hóa các tiêu chí về nông thôn mới phù hp với nhiệmvụ chính trị của Ngành thành các mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện, tíchcực tham gia bằng các việc làm thiết thực để góp phần xây dựng các huyện, xãtại địa bàn công tác đạt chuẩn nông thôn mới.

2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnvề các phong trào thi đua, yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinhvà nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương "Ngườitốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh".

3. Tổchức thực hiện

3.1. Các đơn vịtrong Ngành:

- Cấp ủy Đảng,chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơnvị, tổ chức quán triệt đến toàn thể CC, VC, người lao động trong đơn vị về mụcđích, ý nghĩa của đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vthiđua yêu nước.

- Tổ chức, triển khai, thực hiện tốtcác nội dung thi đua với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú đạt hiệu quả cao,lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lờikêu gọi thi đua ái quốc.

- Tổ chức việc sơ kết, tổng kết đợthọc tập gắn với nội dung sơ kết, tổng kết năm công tác;kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân tích cực học tập, thực hiện tốt lời dạycủa Bác hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác để biểu dương,nhân rộng tại đơn vị và trong Ngành.

3.2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khenthưởng BHXH Việt Nam:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung đã đề ra.

- Giới thiệu những tập thể, cá nhânđiển hình tiên tiến để tuyên truyền nêu gương trên các phương tiện thông tincủa Ngành.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt độngvới Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành và Ban Thi đua - Khen thưởng Trungương sau khi kết thúc đợt học tập.

3.3. Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạpchí BHXH:

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền tư tưởngHồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

- Chủ động phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị trong Ngành kịp thời đưatin, bài phản ánh phong trào thi đua yêu nước và kết quả hoạt động của các đơnvị trong toàn Ngành.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện tốt đợt họctập này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị thông tin kịpthời về BHXH Việt Nam để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban TĐ-KT TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Khương