BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1144/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với Khu CNTT tập trung.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghịcủa một số doanh nghiệp phần mềm hỏi về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 13, Điều 14 Luật thuế thunhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định: Doanh nghiệp thành lậpmới từ dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%trong thời gian 15 năm, được miễn thuế TNDN 04 năm và giảm 50% trong thời gian9 năm tiếp theo.

- Điều 51 Luật công nghệ thông tinsố 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định: “Khu công nghệ thông tin tập trung làloại hình khu công nghệ cao, tập trung hoặc liên kết cơ sở nghiên cứu phát triển,sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghệ thông tin. Tổ chức, cá nhân đầu tưvà hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các chính sáchưu đãi của Nhà nước áp dụng đối với Khu công nghệ cao”.

Căn cứ các quy định nêu trên, cácdoanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tậptrung được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như doanhnghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cụcthuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT;CS (3b).Mai

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu