TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1144/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 65/CT-TH &DT ngày 13/1/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tây hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập được áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Trường hợp cần đặc biệt khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, Công ty TNHH YAMAGATA Việt Nam có sản xuất, gia công tài liệu kỹ thuật các loại và ít nhất 80% sản phẩm của công ty được xuất khẩu nhưng dự án này chưa được Chính phủ quyết định thuộc dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư nên Công ty chỉ được hưởng ưu đãi thuế suất thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Giấy phép đầu tư.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương