TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11441/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kinh doanh Nippon Steel & Sumikin Việt Nam
Địa chỉ: TT TM Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, 12 Tân Trào, P. Tân Phong, Q.7
Mã số thuế: 0312596148

Trả lời văn bản số 02/2014/CV-NSSVC ngày 16/12/2014 củaCông ty vềthuế giá trị gia tăng (GTGT),Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vàocủa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thôngtư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện vàcác thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể nhưsau:

1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa...

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xongthủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra,giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu.

...

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

...

4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn xuất khẩuhoặc hóa đơn đối với tiền gia công của hàng hóa gia công”.

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu đểtính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.”.

Trường hợp Công ty theo trình bày từ tháng 10/2014 sửdụng hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) khixuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, có 02 hóa đơn thương mại được lập ngày31/10/2014 nhưng hoàn tất thủ tục hải quan vào ngày 03/11/2014 thì khi kê khaithuế GTGT đối với 02 hóa đơn này Công ty kê khai tại kỳ tính thuế GTGT tháng11/2014.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
4219 - 315594/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga