BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11442/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Sanofi Việt Nam.
(Lô I-8-2) Đường D8, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Q.9, TP.HCM

Về việc xử lý thuế đối với dự án đầu tư “Nhà máy sảnxuất và trung tâm nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng” củaCông ty TNHH Sanofi Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 100Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dựán đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễn thuếnhập khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 9 Mục I phần B Phụ lục I ban hànhkèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì chỉ có dựán đầu tư vào lĩnh vực:“Sản xuất, đầu tư; phát triển nguyên liệu thuốc vàthuốc phòng chống các bệnh xã hội; vắc xin; sinh phẩm y tế; thuốc từ dược liệu;thuốc đông y; ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnhcho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh” thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuếnhập khẩu; các lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không thuộclĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 1836/BKHCN-ĐTG ngày 02/6/2015 của Bộ Khoahọc và Công nghê, công văn số 4302/BKHĐT-KTDV ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư;

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phốihợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư, luận chứngkinh tế kỹ thuật, bản giải trình chi tiết về việc phân bổ vốn đầu tư tạo TSCĐcho từng hạng mục (dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) và các tài liệukhác có liên quan để xác định danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định sửdụng cho hạng mục xây dựng nhà máy dược phẩm được miễn thuế nhập khẩu.

Công ty TNHH Sanofi Việt Nam chịu trách nhiệm sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đúng mụcđích đã được ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Trường hợp nếu pháthiện Công ty TNHH Sanofi Việt Nam sử dụng hàng hóa không đúng với mục đích đãđược miễn thuế cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm như khai báo thì xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Côngty TNHH Sanofi Việt Nam được biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
-
Lưu: VT, TCHQ (13b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái