BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Kinh doanh bán hàng miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Bộ Công Thương
Phúc đáp công văn số 486/BCT-XNK ngày 19/01/2012 của Bộ Công Thương về việc kinh doanh hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 4, Mục II Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại khu nhà ga mới sân bay quốc tế Đà Nẵng của Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.
2. Căn cứ khoản 4, Điều 3 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2, Điều 4, Mục II Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính thì phần mềm máy tính nối mạng của Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế) đảm bảo việc quản lý bán hàng miễn thuế theo quy định.
Theo đó, Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế theo quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Bộ Công Thương được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT – Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Lưu: VT, GSQL (03b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh