BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1145 TCT/NV7
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng nông sản

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Hiệp Hội cây Điều Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/HH .2003 ngày 20/2/2003 của Hiệp hội cấy điều Việt Nam hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc; Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1, Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 179/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế GTGT qui định từ ngày 1/10/2002; Hàn hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có các hồ sơ, chứng từ cụ thể sau đây:

“- Hợp đồng bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu ký với nước ngoài, hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu.

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuất khẩu theo qui định của Chính phủ.

- Hàng hoá xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất phải thanh toán qua Ngân hàng. Chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Tờ khai Hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất của cơ quan hải quan. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có tờ khai Hải quan về hàng hoá xuất khẩu của bên nhận ủy thác, nếu là bản sao phải có đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ký, đóng dấu”.

Việc thanh toán hàng hoá xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất khẩu phải thanh toán qua Ngân hàng và chứng từ thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu được thực hiện theo công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ vào các qui định trên, nếu đơn vị thực hiện xuất khẩu và có đủ điều kiện nêu trên thì áp dụng thuế suất thuế GTGT )% đối với doanh thu hàng xuất khẩu, sẽ được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu, nếu đơn vị xuất khẩu hàng hoá không đủ điều kiện nêu trên thì không được áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hoá thực tế xuất khẩu, không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0%, không phải tính thuế đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá này. Qui định về thuế GTGT nêu trên đã được qui định cụ thể rõ ràng trong Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội cây điều Việt Nam biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng qui định. Trường hợp phát hiện cơ quan thuế áp dụng không đúng hoặc không thống nhất đề nghị Hiệp hội cây điều Việt Nam phản ánh cụ thể về Tổng cục Thuế để kiểm tra./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến