TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1145/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 892/CT-TTHT ngày 24/1/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.2 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNDN có quy định: “Được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động”.

- Tại điểm 4 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A, ngoài việc được miễn thuế, giảm thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 mục này còn được ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Được giảm 20% số thuế phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với các trường hợp: Có doanh thu xuất khẩu đạt tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu. Việc xét giảm thuế được thực hiện theo từng năm”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TM&SX Trà Cát Nghi là cơ sở kinh doanh mới thành lập có mức xuất khẩu hàng hóa trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất kinh doanh (thuộc DM A ngành nghề ưu đãi đầu tư) thì được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đồng thời được giảm 20% số thuế phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với trường hợp doanh thu xuất khẩu đạt tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương