TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11459/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam
Địa chỉ: 2 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Mã số thuế: 0303313001

Trả lời văn bản số VSA/2014/02122014 ngày 2/12/2014của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế thu nhập cá nhân (TNCN):

+Tại điểm b Khoản 6 Điều 2 quy định thu nhập từ trúng thưởng bao gồm:

Trúng thưởng trong các hình thứckhuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thươngmại.”

+ TạiKhoản 10 Điều 2 quy định thu nhập từ nhận quà tặng:

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoảnthu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụthể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoánbao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ vàcác loại chứng khoán khác theo quyđịnh của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theoquy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốntrong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty tráchnhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốntrong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệphội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sởkinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất độngsản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyềnsở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các côngtrình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trongtương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhậnđược từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng làbất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d)Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyềnsử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy,kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súngsăn, súng thể thao ”.

Trường hợp Công ty có chương trình khuyến mại cho kháchhàng theo phương thức tặng 1 năm bảo hiểm xê ô tô, phí trang trí nội, ngoạithất xe ô tô…một cách đại trà cho tất cả các khách mua xe thì Công ty khôngphải khấu trừ thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT2;
- Lưu (TTHT, VT).
4031 - 307889/14 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga