BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Tập đoàn Bitexco

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 16/15/CV-TC /BITEXCOHCM ngày 15/4/2015 của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco về việcxác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình phức hợp Văn phòng - Trung tâmthương mại - Căn hộ - Khách sạn 6* tại Khu tứ giác Bến Thành, Quận 1, TP Hồ ChíMinh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình công bố kèmQuyết định số 634/QĐ- BXD ngày 09/6/2014 của Bộ Xây dựng chưa bao gồm suất vốnđầu tư cho các công trình hỗn hợp trên 40 tầng, công trình khách sạn 6*, côngtrình có 6 tầng hầm, có kết cấu đặc biệt, đồng bộ và hiện đại.

Khi xác định Suất vốn đầu tư và tổng mức đầu tưcho công trình nêu tại văn bản số 16/15/CV-TC /BITEXCOHCM có thể vận dụng theoSuất vốn đầu tư của các công trình tương tự đã và đang xây dựng trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh (hoặc tại Việt Nam) hoặc vận dụng Suất vốn đầu tư xâydựng công trình và Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014. Tuynhiên khi vận dụng suất vốn đầu tư của các công trình tương tự, chủ đầu tư vàđơn vị tư vấn cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của công trình (như tiêuchuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồnvốn, tiến độ thực hiện, thời điểm xây dựng…) để tính toán, bổ sung, quy đổisuất vốn đầu tư cho phù hợp với điều kiện riêng của công trình cần xây dựng. Cụthể như sau:

1. Đối với phần diện tích sàn xây dựng của côngtrình: có thể tham khảo suất vốn đầu tư của một số công trình hỗn hợp (vănphòng làm việc, nhà ở, trung tâm thương mại…) tại văn bản số 1489/BXD-KTXD ngày31/8/2012 của Bộ Xây dựng để tính toán, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với điềukiện cụ thể của công trình cần xây dựng.

2. Đối với phần hạ tầng ngoài nhà: có thể thamkhảo, vận dụng suất vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị được BộXây dựng công bố tại Quyết định số 634/QĐ- BXD và phải tính toán, điều chỉnh chophù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, điều kiện riêng của công trình; hoặc vận dụngsuất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài nhà của một số công trình tương tự đã vàđang thực hiện trên địa bàn.

3. Đối với hệ thống đậu xe 2 tầng: có thể thamkhảo, vận dụng suất đầu tư xây dựng hệ thống đậu xe 2 tầng có tiêu chuẩn thiếtkế, điều kiện thi công tương tự để xác định.

Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco căn cứ ý kiến nêutrên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh