BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1146/TCHQ-GSQL
V/v chuyển tiếp nguyên phụ liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty may Nhà Bè

Trả lời công văn số 31/NBC ngày 8/2/2010 của Tổng công tymay Nhà Bè về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan ghi nhận các kiến nghị của Tổng công tynêu tại công văn số 31/NBC dẫn trên để xem xét đưa vào Thông tư sửa đổi, bổsung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Trước mắt, việc chuyển tiếp nguyên phụ liệu trong quátrình thực hiện hợp đồng gia công thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 côngvăn số 9003/BTC-TCHQ ngày 24/6/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp bênđặt gia công thay đổi mẫu mã nếu doanh nghiệp có văn bản giải trình về việcchuyển tiếp nguyên phụ liệu, xuất trình biên bản thỏa thuận, phụ kiện hợp đồnggia công thì được phép thực hiện chuyển tiếp nguyên phụ liệu sang hợp đồng giacông khác. Khi thanh khoản hợp đồng gia công, doanh nghiệp phải xuất trình bảngđịnh mức của mẫu mã sản phẩm mới. Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tạikhoản X mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường