BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1146/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Lotte SeaLogistics
(Đ/c: Lô A1, đường số 3, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)

Trả lời công văn số LSL090204 ngày 18/02/2009 của Công ty đềnghị hướng dẫn thủ tục thành lập kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Hiện nay chưa có quy định giới hạn diện tích kho. Tuy nhiên,để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh cũng như bảo quản, lưu giữ hoặc thựchiện các dịch vụ đối với hàng hóa, kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểulà 1.000m2. Ngoài ra, kho ngoại quan cần phải có các công trình phụ trợ khác,như: bãi, nhà làm việc của Hải quan, văn phòng kho, bảo vệ, đường nội bộ,...vàphải đáp ứng đủ các điều kiện về kho, cơ sở vật chất kỹ thuật quy định tạikhoản 3 Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ vàđiểm 1.2.c và 1.2.d khoản I mục 4 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài Chính (trừ máy soi).

Trình tự, thủ tục cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hảiquan địa phương nơi dự kiến thành lập kho ngoại quan để được hướng dẫn giảiquyết.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh