TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11461/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Boly Việt Nam
Địa chỉ: 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311841703

Trả lời văn thư số 01/01/2014 ngày 04/12/2014của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ:

+ Tại khoản 1b Điều 16 quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồmcả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hànghóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao độngvà tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sảnxuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dungnghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực,loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục,không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống(nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếucó phần còn trống trên hóa đơn thì không phảigạch chéo.

+ Tại khoản 2b Điều 16 quy định cáchlập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địachỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Công ty khi bánhàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn ghi đầy đủ, đúng các chỉ tiêu quy định trên hóa đơn. Trường hợp khi bán hàng chokhách hàng là người tiêu dùng không có mã số thuế thì phần mã số thuế củangười mua được gạch bỏ, các chỉ tiêu khác Công ty ghi đầy đủ, đúng nghiệp vụkinh tế phát sinh theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.
KTr2;
- P.
PC;
- Lưu:
VT, TTHT
4073-308967 (16.12.2014)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga