BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11462/BCT-CNNg
V/v xác nhận bột ôxít kẽm là sản phẩm tái chế từ chất thải nguy hại

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Công ty liên doanh Kim loại mầu Việc Bắc

Trả lời công văn số 118/CV-CT ngày14 tháng 11 năm 2013 của Công ty về việc xác nhận sản phẩm bột ôxít kẽm là sảnphẩm từ quá trình tái chế chất thải từ bụi thải nhà máy luyện kim, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở hồ sơ pháp lý, quytrình sản xuất, tái chế bột ôxít kẽm từ bụi thải nhà máy luyện kim được thu muatừ các công ty luyện gang, thép trong nước và Biên bản kiểm tra thực tế ngày 28tháng 11 năm 2013 của Đoàn Kiểm tra do Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương chủtrì, Công ty liên doanh Kim loại mầu Việt Bắc có đủ tư cách pháp nhân để sảnxuất, tái chế bột kẽm và các sản phẩm khác từ bụi thải của các nhà máy luyệnkim.

Đoàn đã kiểm tra và xác nhận Côngty đã và đang sử dụng công nghệ lò quay hoàn nguyên Wealz Kiln (công suất 150tấn nguyên liệu bụi lò)/ ngày) và các thiết bị phụ trợ để tái chế, thu hồi bộtkẽm ôxít từ bụi thải của các nhà máy luyện kim, đảm bảo các chỉ tiêu về hàmlượng kẽm, môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế địaphương và tạo công ăn việc làm cho gần 300 lao động.

2. Trong danh mục chất thải nguyhại được Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bụi thép của lò cao và lò điệnhồ quang là chất thải rắn có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử lýkhí thải (mã EC: 10 02 07), do vậy, việc Công ty liên doanh Kim loại mầu ViệtBắc đầu tư công nghệ và thiết bị để tái chế, thu hồi bột ôxít kẽm từ chất thảicủa các nhà máy luyện kim là quá trình tái chế chất thải nguy hại.

Trên đây là ý kiến của Bộ CôngThương, đề nghị Công ty liên doanh Kim loại mầu Việt Bắc liên hệ với cơ quan cóthẩm quyền để được xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục ATMT;
- Vụ KHCN;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang