CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1147/CP-QHQT
V/v Hiệp định về hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch thuỷ điện quốc gia giai đoạn 2 do Nauy và Thuỵ Điển tài trợ

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

:

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao,
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4842 BKH/KTĐN ngày 11 tháng 8 năm 2003) về việc phê duyệt Dự thảo “Hiệp định về hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch thuỷ điện quốc gia giai đoạn 2” do Nauy và Thuỵ Điển tài trợ. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với nội dung Dự thảo “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Nauy và Chính phủ Thuỵ Điển về hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch thuỷ điện quốc gia giai đoạn 2”.

- Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký chính thức Hiệp định này với đại diện Chính phủ Vương quốc Nauy và Chính phủ Thuỵ Điển.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền theo quy định.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan