TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1147/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 865 CT/HTr ngày 24/1/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên Internet của Công ty cổ phần giải pháp phàn mềm Hòa Bình, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình có đề nghị hướng dẫn các vấn đề liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên Internet. Tuy nhiên, trong chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan thuế chỉ hướng dẫn các vấn đề có liên quan đến chính sách thuế đối với hoạt động này như sau:

Luật giao dịch điện tử đã được ban hành và có hiệu lự thi hành từ ngày 1/3/2006, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Do vậy, trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể thì các tổ chức, cá nhân kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ vẫn phải chấp hành đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn và Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC .

Như vậy đối với trường hợp như trong công văn nêu: Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình thông qua Website của mình (Website: www.chodientu) thực hiện cung cấp các thông tin về mua bán hàng hóa như giá cả, mặt hàng... để phục vụ cho khách (các hàng hóa, dịch vụ này không thuộc sở hữu của Công ty mà thuộc sở hữu của người bán đăng ký trên Website của Công ty). Khi khách hàng mua hàng hóa trên Website này thì chủ sở hữu hàng hóa là các cơ sở kinh doanh phải xuất hóa đơn giao cho khách hàng và kê khai nộp thuế như đối với hoạt động bán hàng thông thường. Trường hợp chủ hàng hóa là các cá nhân không kinh doanh mang đồ dùng cũ của gia đình đi để bán nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty cổ phần giải pháp phần mền Hòa Bình;
(tầng 1, tòa nhà 17T10, khu Đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội)
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương