BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1147 TCT/TTr
V/v đính chính công văn số 417 TCT/AC ngày 24/01/2003 của Tổng cục Thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
- Cục thuế tỉnh Thừa Thiên H

Tổng cục Thuế có công văn số 417 TCT/AC ngày 24/01/2003 về việc xử lý vi phạm quản lý, sử dụng hoá đơn. Trong công văn có nêu: “Thời điểm có hiệu lực thi hành Nghị định s 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn là ngày 22/11/2002. Căn cứ vào thời điểm lập biên bản xử lý vi phạm của cơ quan thuế để xử phạt theo quy định hiện hành”. Nay Tổng cục Thuế đính chính như sau:

Căn cứ vào Điều 80 của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đang có hiệu lực.

Trong trường hợp văn bản có quy định hiệu lực trở về trước, thì áp dụng theo quy định đó.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực, thì áp dụng văn bản mới.”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh và Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế