VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1147/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kết nối kinh tế Việt Nam -Singapore lần thứ 5

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 964/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 02 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kết nối kinh tế ViệtNam - Singapore lần thứ 5 vào trung tuần tháng 3 năm 2010 tại Đà Lạt. Kinh phítổ chức Hội nghị và đón tiếp Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore sangdự Hội nghị do ta chi theo quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơquan liên quan chuẩn bị nội dung, phương án họp trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc