BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11474/BTC-ĐT
V/v đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh BắcKạn.

Trả lời văn bản số 2505/UBND-KTTH ngày 24/7/2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốnđầu tư; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với nguồn vốn Chương trình phát triển và bảovệ rừng bền vững năm 2013:

Theo văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013 của Vănphòng Chính phủ về việc xử lý vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011chưa giải ngân và văn bản số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính, kếhoạch vốn Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2013 của tỉnh BắcKạn được thanh toán đến ngày 30/6/2014.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thựchiện thanh toán kế hoạch vốn của Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bềnvững năm 2013 theo đúng quy định tại văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tàichính nêu trên.

2. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gianăm 2013:

Theo văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 củaVăn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khởicông mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và văn bản số 16169/BTC-ĐTngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mụctiêu quốc gia, thời hạn thanh toán vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốcgia năm 2013 được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thựchiện thanh toán vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 theođúng quy định tại văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 của Văn phòng Chínhphủ và văn bản số 16179/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

3. Đối với nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp đảm bảo antoàn hồ chứa nước năm 2013:

Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản số 11250/BTC-ĐTngày 12 tháng 8 năm 2014 về đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốnsửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dântỉnh Bắc Kạn biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- Lưu: VT, ĐT (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Hiếu