CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1148/CP-QHQT
V/v Gia hạn Hiệp định riêng VN-TĐ về Phát huy dân chủ cơ sở

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

.

Kính gửi:

- Hội nhà báo Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Hội nhà báo Việt Nam (công văn ngày 02 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4314 BKH/KTĐN, ngày 18 tháng 7 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Gia hạn Hiệp định riêng (ký ngày 17 tháng 1 năm 2003) giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thuỵ Điển về Phát huy dân chủ cấp cơ sở giai đoạn 2001 - 2003 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 và bổ sung kinh phí cho các hoạt động của dự án 166.000 USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thuỵ Điển.

- Hội nhà báo Việt Nam và Ban Quản lý dự án “Phát huy dân chủ cấp cơ sở” cần có biện pháp tích cực giải quyết các vấn đề phát sinh, giám sát chặt chẽ các hoạt động và tiến độ giải ngân để Dự án kết thúc đúng thời gian đã được gia hạn.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan