TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Structures Việt Nam.
Địa chỉ: Lầu 8, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3.
Mã số thuế: 0302735339.

Trả lời văn thư số SVN-13002-HQT ngày 31/01/2013 của Công tyvề thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng:

“Đối tượng không chịu thuế GTGT:

…Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phầnmềm theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính(có hiệu lực thi hành từ ngày 27/05/2012) hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế ápdụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thunhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp,

Trường hợp theo trình bày, Công ty ký hợp đồng nhận chuyểngiao phần mềm máy tính từ tổ chức ở nước ngoài để thực hiện dịch vụ tính toánvà tư vấn kỹ thuật về kết cấu các công trình xây dựng cho tổ chức nước ngoài thìgiá trị dịch vụ phần mềm do tổ chức nước ngoài cung cấp thuộc đối tượng chịuthuế nhà thầu, Công ty có nghĩa vụ tính, khấu trừ và kê khai nộp thuế thay chonhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC để nộp vào NSNN như sau:

- Thuế GTGT: bản quyền phần mềm không thuộc đối tượng chịuthuế GTGT, do đó Công ty không phải khấu trừ thuế GTGT.

- Thuế TNDN:

Thuế TNDN phải nộp = DT tính thuế x tỷ lệ % thuế TNDN trên DT(10%)

Công ty căn cứ vào chứng từ thanh toán tiền phần mềm cho nhàcung cấp, chứng từ nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài để tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Phòng Pháp chế;
-Phòng Kiểm tra 2;
- Web Cục Thuế,
-Lưu (TTHT, HC)
360-46449/2012tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga