BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/TCHQ-GSQL
V/v: Xử lý phế liệu DNCX

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 222/HQBD-ND ngày 30/01/2007 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc bán phế liệu của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 15, Chương III, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư thì doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa: phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩu theo qui định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Thương mại chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ, vì vậy, đối với trường hợp phế liệu thu được trong quá trình sản xuất muốn bán vào thị trường nội địa, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn cho doanh nghiệp chế xuất có văn bản xin ý kiến của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website HQ ;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu