BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1022/CT-THNVDTngày 13/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị giải đáp vướng mắc chínhsách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án phát triểnnhà ở của Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tại điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

“5. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán chongười đang thuê”.

Tại khoản 3 điều 8 Luật thuế GTGT số13/2008/QH12 nêu trên quy định về thuế suất thuế GTGT là 10% như sau:

“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịchvụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí vớiý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang là Luật thuế GTGT và các văn bảnquy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT không có quy địnhưu đãi về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Trườnghợp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê thì thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT. Các trường hợp cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hộiáp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Khoản 5 Điều 19 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạtđộng được áp dụng đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quỹ tín dụng nhân dânvà Tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô quy định tại Khoản nàylà tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng”

- Khoản 5, 6, 12 Điều 4 Luật các tổchức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội quy định:

“5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chứctín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu củacác cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng docác pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợptác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luậthợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinhdoanh và đời sống.

...

12. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cungứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng;

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

- Khoản 6 Điều 6 Luật các tổ chứctín dụng số 47/2010/QH12 nêu trên quy định:

6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chứcdưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn”

- Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt độngcủa Quỹ đầu tư phát triển địa phương:

“Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chứctài chính Nhà nước của địa phương; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầutư phát triển. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tư cách pháp nhân, có vốn điềulệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạcNhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam”

Căn cứ các quy định nêu trên, Quỹ đầu tư phát triểnKiên Giang không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Khoản5 Điều 19 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính. Đồngthời, Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang không phải là doanh nghiệp thành lập mớitừ dự án đầu tư nên không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo trường hợpdoanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giangđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn