CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1149/CP-CN
V/v Nguồn vốn của Dự án NX i măng Sông Gianh

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

-Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Quỹ Hỗ trợ phát triển,
- Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung

Xét đề nghị của Bộ xây dựng công văn số 1251 BXD/KTTC ngày 23 tháng 7 năm 2003), ý kiến của Quỹ Hỗ trợ phát triển (công văn số 1110 HTPT/TDTW, ngày 12 tháng 6 năm 2003) về nguồn vốn của Dự án nhà máy xi măng Sông Gianh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép Tổng Công ty xây dựng miền Trung được sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển để thanh toán cho các gói thầu từ 20 đến 32, từ 36 đến 39 trong kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy xi măng Sông Gianh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 621/CP-CN ngày 6 tháng 7 năm 2001.

- Tổng Công ty xây dựng Miền Trung khẩn trương huy động đủ nguồn vốn tự có cho dự án theo kế hoạch đấu thầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng