BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1149/LĐTBXH-LĐTL
V/v vận dụng xếp lương và phụ cấp lương theo công ty Nhà nước hạng đặc biệt

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩuxây dựng Việt Nam

Trả lời công văn số 3561 CV/VC-TCLĐ ngày 13 tháng 12 năm2007 của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX)về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6706/BTC-TCDN ngày 11 tháng 6 năm 2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cóý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độphụ cấp lương trong các công ty nhà nước và các điều kiện quy định tại Quyếtđịnh số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 15/LB-TT ngày 25/6/1996 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;xét quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và vai trò, vị trí của Tổng Công tycổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam trong nền kinh tế, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhậpkhẩu và xây dựng Việt Nam về việc vận dụng xếp lương và phụ cấp lương đối vớingười đại diện phần vốn góp của nhà nước tại Tổng công ty theo hạng Tổng côngty đặc biệt.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công tycổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc