TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1149/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 29/CT-TTHT ngày 9/2/2006 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 12 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn đối tượng chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: “Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Hợp tác xã vận tải đường bộ Cần Thơ được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất là 474,6m2. Sau đó, Hợp tác xã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Hữu Lợi thì hợp tác xã là đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định trên. Việc ông Lợi có góp tiền vào Hợp tác xã để mua chung lô đất hay không là quan hệ dân sự giữa hai bên, không liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã khi chuyển quyền sử dụng đất cho ông Lợi sau này.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương